Các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phòng hộ được quy định tại Tiểu mục 1.4 Mục 1 Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, cụ thể như sau:

Quy định một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng không áp dụng đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.- Đối với rừng phòng hộ:

a) Không tổ chức khai thác nhựa khi rừng chưa đến tuổi khai thác;

b) Lợi dụng đường đi, đường giông, khe, suối... làm đường băng trắng cản lửa đối với các khu vực rừng phòng hộ rất xung yếu, tuỳ theo điều kiện địa hình mà có thể xây dựng đường băng trắng, nếu độ dốc lớn hơn 250 không áp dụng biện pháp này.

c) Hạn chế sử dụng hoá chất độc hại trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đối với rừng đặc dụng:

a) Hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình phòng cháy và sử dụng giải pháp cắt băng trắng, cắt tuyến tại các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;

b) Không sử dụng hoá chất độc hại trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.
Xem thêm: https://pcccantam.com/hoa-hoan-chay-...at-tu-dau.html